:30.01.2015

,

: 02.02.2015 -

No


.


.No
1 . . . . . . .
2 . . . . . . .
3 . . . . . . .
4 . . . . . . .
5 06:30 - 60811 / 60812 . . . .
6 . . . . . . .
7 . . . . . . .
8 . . . . . . .
9 . . . . . . .
10 . . . . . . .
11 . . . . . . .
12 . . . . . . .
13 . . . - . . .
14 07:00 - 1 3439- . 55034 .
15 08:00 - 2 3406- . 55132 .
16 . . . . . . .
17 . . . . . . .

19 07:00 - . . 3441- . . .
20 19:00 - . . 3411- . . .
21 . . . . . . .
22 . . . . . . .
23 . . . . . . .
24 . . . . . . .
25 . . . . . . .

27 . . . . . . .
28 . . . . . . .

30 . . . . . . .
31 . . . . . . .
32 . . . . . . .
33 . . . . . . .
34 . . . . . . .
35 . . . . . . .
36 . . . . . . .
37 . . . . . . .
. . . . . . . .

:
,

: 01.02.2015 -

No


.


.No
1 . . . . . . .
2 . . . . . . .
3 . . . . . . .
4 . . . . . . .
5 . . . . . . .
6 . . . . . . .
7 . . . . . . .
8 . . . . . . .
9 . . . . . . .
10 . . . . . . .
11 . . . . . . .
12 . . . - . . .
13 07:00 - 1 3439- . 55034 .
14 08:00 - 2 31- . 55132 .
15 . . . . . . .
16 . . . . . . .

18 07:00 - . . 3411- . . .
19 19:00 - . . 3424- . . .
20 . . . . . . .
21 . . . . . . .
22 . . . . . . .
23 . . . . . . .
24 . . . . . . .

26 . . . . . . .
27 . . . . . . .

29 . . . . . . .
30 . . . . . . .
31 . . . . . . .
32 . . . . . . .
33 . . . . . . .
34 . . . . . . .
35 . . . . . . .
36 . . . . . . .
. . . . . . . .

:
,

: 31.01.2015 -

No


.


.No
1 . . . . . . .
2 . . . . . . .
3 . . . . . . .
4 . . . . . . .
5 . . . . . . .
6 . . . . . . .
7 . . . . . . .
8 . . . . . . .
9 . . . . . . .
10 . . . . . . .
11 . . . . . . .
12 . . . - . . .
13 07:00 - 1 2- . 55034 .
14 08:00 - 2 3406- . 55132 .
15 . . . . . . .
16 . . . . . . .

18 07:00 - . . 3424- . . .
19 19:00 - . . 3441- . . .
20 . . . . . . .
21 . . . . . . .
22 . . . . . . .
23 . . . . . . .
24 . . . . . . .

26 . . . . . . .
27 . . . . . . .

29 . . . . . . .
30 . . . . . . .
31 . . . . . . .
32 . . . . . . .
33 . . . . . . .
34 . . . . . . .
35 . . . . . . .
36 . . . . . . .
. . . . . . . .

: